Erőforrás menedzsment

Orvosi, ápolói, kisegítői erőforrások teljes körű menedzselése. A helyes döntés meghozatalát számításokkal, ajánlásokkal kész tervekkel támogatjuk.

Részletek

Műtéti előjegyzés

Szakemberek és a műtők kapacitásának optimalizálása. Gyors tervezőfelülettel és számos automatizmussal segítjük az előjegyzés, illetve a kiírás elkészítését.

Részletek

Oktatás és kutatás

Teljes oktatási modulnak köszönhetően az esetleges oktatási teendőket is menedzselni tudjuk. A rendszer adataiból számtalan grafikon, elemzés nyerhető ki, mely a tudományos munkák alapjait teremthetik meg.

Részletek

Együtt nincs akadály

Együtt nincs akadály

Visszajelzések, közös megbeszélések alapján állandóan fejlesztünk és fejlődünk, hogy ergonómikus és hatékony megoldásokkal szolgáljunk mindenkinek, aki velünk tart. Az elkészült megoldások publikusak az ügyfeleink számára így az egyes megoldások újrahasznosíthatóak az intézetekben.

Az elkészített terveket, beosztásokat a reggeli referálókon vagy megbeszéléseken kivetítve könnyedén megvitathatják, majd kiválaszthatják a leghatékonyabb, mindenki számára elfogadható belső működést. Az értesítési rendszernek köszönhetően a beosztáscsere és a szabadság távolról is menedzselhető, mind az igénylő, mind a jóváhagyó részéről. Az ügyelet, illetve beosztással kapcsolatos egyéni igényeket szintén van lehetőségünk távolról rögzíteni. Az ügyelet, illetve beosztás készítő algoritmusok a dolgozók igényeit figyelembe véve készítik el a beosztási, ügyeleti terveket, melyeket elfogadhatunk, elvethetünk, illetve módosíthatunk is az elfogadásuk előtt. A tervek elfogadása után az érintettek e-mailben értesítést kapnak az új beosztás elérhetőségéről, így azonnal tájékozódhatnak az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban.

Funkcionalitás megtekintése

MediTime számokban

Adatvédelmi Tájékoztató A MediTime a jogszabályi rendelkezéseknek - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete továbbá a 2011. évi CXII. törvény - való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót alkotja. Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön ezen weboldal használata során, és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát. Szolgáltató megnevezése, elérhetőségei A MediTime szolgáltatásai a www.meditime.hu weboldalon érhetők el. A szolgáltatásokkal, adatvédelemmel, esetleges panasszal kapcsolatos kérdésekben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen fordulhat hozzánk. Fogalomtár a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete; Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Szenzitív adat: szenzitív adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás). Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. (pl.: egészségügyi intézmény) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. (pl.: MediTime) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Adatvédelmi irányelv A MediTime (továbbiakban Szolgáltató) kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését, feldolgozását és védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait. Szolgáltató kizárólag a cél – ügyfeleivel kötött szerződéses megállapodás teljesítésének - eléréséhez fontos és szükséges mennyiségű adatokat tárolja és dolgozza fel elektronikus módon, a szerződés érvényességéig. Kitől van személyes adatunk? A MediTime honlapja bármilyen személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapon megismerhetőek a MediTime szolgáltatásai. A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Az adatkezelésben érintettek elsődleges köre a Weboldal regisztrált felhasználói. A MediTime szolgáltatásának igénybevétele a www.meditime.hu honlap használatával történik. A www.meditime.hu a MediTime saját honlapja, amelyre az érintettek –a Szolgáltatóval kötött szerződésre hivatkozva – regisztrálhatnak. Az adatkezelésben további érintettek - a Szolgáltatótól szerződés útján megrendelt szolgáltatásoktól függően – a Szerződő fél paciensei lehetnek. A honlap igénybevétele során a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar és EU-s adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeljük. Milyen személyes adatokat és milyen céllal gyűjtünk? Weboldal látogatási adatok Marketing kampányaink sikerességének mérésére a MediTime a Google Analitycs szolgáltatásait veszi igénybe, mely során a Google által tárolt, anoním weboldal látogatottsági adatokat használjuk. A MediTime semmilyen weboldal látogatottsági adatot nem tárol. Kapcsolat felvételi adatok A MediTime – mal való kapcsolatfelvétel során Ön személyes adatokat szolgáltathat nekünk. A kapcsolatfelvétel lehet e-mailen vagy más kommunikációs csatornán keresztül. A kapcsolatfelvétel célja lehet például ajánlat kérés, adatvédelemmel vagy panaszkezeléssel kapcsolatos megkeresés. A kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Adatok a regisztrált személyről A regisztráció során Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk. Ez magában foglalja a nevet, kapcsolattartási adatokat és a szerződött szolgáltatástól függő beosztási adatokat. A Szolgáltató számára rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó továbbá felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációkor megadott adatokkal – különös tekintettel az e-mail cím és jelszó– kizárólag az adott személy veszi igénybe a szolgáltatást. A Weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Különleges (szenzitív) személyes adatok Szolgáltatásainkat jellemzően egészségügyi tevékenységet végző intézmények veszik igénybe, amely intézmények a megrendelt szolgáltatásoktól függően, szerződés keretében a pacienseik személyes adatainak feldolgozását kérik. Az egészségügyi adatok szenzitív adatnak minősülnek, azok feldolgozása a paciensek előzetes hozzájárulásával történik. A paciensek tájékoztatása és a személyes adataik feldolgozásához való hozzájárulás kérése a Szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink feladata. Az 1997. évi XLVII. Tv 4. § (1) és §(2) szerint az egészségügyi és személyazonosító adatokat a következő célból dolgozzuk fel: • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, • az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése A MediTime működése során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik. Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat? Harmadik személy, hatóság A törvények keretein belül a személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok (pl.: rendőrség, bíróság, felügyeleti szervek) számára történő kiadása lehetséges. A személyes adatok kiadása ilyen esetekben a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges, kivéve, ha a törvény másképp nem rendelkezik. Harmadik szolgáltató fél A MediTime mint felhő alapú beosztáskészítő rendszer, a Microsoft Azure felhőszolgáltatásán érhető el. A Microsoft Azure vonatkozó jogi nyilatkozatáról a következő elérhetőségen keresztül olvashat: https://azure.microsoft.com/hu-hu/support/legal/ Milyen adatvédelemmel dolgozunk? Szolgáltató a Microsoft Azure felhőszolgáltatásán keresztül biztosítja a rendszer elérését, így az adatok biztonságát és az esetleges adatvédelmi incidens elhárítását a Microsoft Azure biztosítja. A MediTime rendszeréhez történő esetleges illetéktelen hozzáférés esetében a szükséges intézkedéseket meglépjük és ügyfeleinket mindenkor tájékoztatjuk. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait jogellenes, vagy Weboldalunk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok A törvény Önnek az alább felsorolt adatkezeléssel kapcsolatos jogokat határoz meg. Bármilyen kérelem benyújtása esetén személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. Tájékoztatás kéréshez való jog Ön a megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az Önről kezelt adatokkal kapcsolatosan, melyre Szolgáltató a törvényben meghatározott időn belül reagál. Helyesbítéshez való jog Ön a megadott elérhetőségen keresztül adatmódosítást kérhet tőlünk, melyre Szolgáltató a törvényben meghatározott időn belül reagál. Törléshez való jog Ön a megadott elérhetőségre adattörlési kérelmet nyújthat be, melyre Szolgáltató a törvényben meghatározott időn belül reagál. Korlátozáshoz való jog Ön a megadott elérhetőségen keresztül adataira vonatkozó adatkezelési korlátozást kérhet tőlünk, melyre Szolgáltató a törvényben meghatározott időn belül reagál. Tiltakozáshoz való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, melyre Szolgáltató a törvényben meghatározott időn belül reagál. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség Adatvédelemmel, jogellenes adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit kérjük jelezze felénk. A MediTime-nál ügyfeleink bizalma alapvető fontosságú, így az Ön érdekében mindent megteszünk a beérkező észrevétel, probléma kezelése érdekében. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre további segítséget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság –tól kérhet. Kelt.: 2018.06.27